contact site Map
login Register
Español Valencià Català Gallego Euskera English
Hotel Don Manuel
  • Gob Menorca
  • Asociación Española Contra el Cancer
  • su empresa aquí
  • Diseño web a medida
Search Keyword
Search in:
advertising

El pressupost per al 2019 referma el compromís de l’Ajuntament de Maó amb la reactivació econòmica, l’atenció social i les inversions de ciutat

AJ. MAó
increase text
decrease text
05 December 2018


El pressupost per al 2019 preveu un volum d’ingressos de 39.415.919 euros, i estableix una previsió de despesa de 36.870.376 euros.

Aquest matí, l’alcaldessa Conxa Juanola, el primer tinent d’Alcaldia, Héctor Pons, i el regidor d’Hisenda, Jordi Tutzó, han presentat el projecte de pressupost de l’Ajuntament per a l’any 2019.

Durant la presentació, Conxa Juanola ha destacat les inversions destinades a la recuperació d’edificis en desús i de les barriades com a principals objectius d’aquest mandat, i ha assegurat que “Maó serà una ciutat totalment diferent d’aquí a quatre o cinc anys”. 

Juanola també ha volgut posar en relleu les inversions destinades a avançar en la gestió eficaç i sostenible de recursos com l’energia i l’aigua. 

Per la seva banda, Héctor Pons ha recordat que els pressupostos reflecteixen les prioritats polítiques dels diferents equips de govern, i ha subratllat la feina que s’ha fet per tancar acords amb altres administracions per tal recuperar edificis destinats als serveis a les persones. 

D’entre els projectes contemplats en el pressupost per al 2019, Pons ha fet referència a la recuperació de la Sala Augusta com a nova seu del Conservatori de Menorca i la construcció de la nova residència geriàtrica, de 120 places, a la zona dels quarters de Santiago.

Atenció social, reactivació econòmica i model de ciutat, prioritats per al 2019

Jordi Tutzó ha explicat que l’Ajuntament de Maó segueix el camí marcat pels tres darrers pressupostos, i tornarà a prioritzar l’atenció social, la reactivació econòmica i les inversions derivades del model de ciutat en el pressupost per al 2019. D’aquesta manera, l’actual equip de govern referma el seu compromís amb els objectius assumits en l’inici del mandat.

Amb la prudència i la moderació com a principis bàsics d’actuació, els pressupostos per al 2019 mantenen la tendència expansiva del darrer any, consolidant el paper de l’Ajuntament com a agent econòmic actiu, i també com a aglutinador de les inversions d’altres administracions, propiciant importants actuacions que responen al model de ciutat sostenible, viva i justa que defensa l’actual equip de govern.

Guiats per aquest principi de prudència, cal destacar l’estabilitat del nivell d’endeutament del consistori, que se situarà per davall d’un molt baix 15%.

Previsió d’un volum d’ingressos de 39,41 milions d’euros

Per a l’any vinent, el consistori preveu un volum d’ingressos de 39.415.919 euros, que representa un augment del 7,54% respecte a la xifra de l’any 2018. 

Cal assenyalar que, un any més, el pressupost està condicionat per la incertesa normativa que es manté des l’inici del mandat, que encara no s’ha resolt, i que ens aboca a aplicar normatives contradictòries, com la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, amb totes les seves restriccions a l’autonomia municipal, com la regla de despesa, o la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local, que preveu el finançament per part de les CCAA de la totalitat dels serveis socials que duen endavant els ajuntaments, com a institució més propera al ciutadà. 
De l’aplicació d’aquesta darrera normativa prové l’increment comptabilitzat d’ingressos que vindrien aportats des del Govern Balear. Això no obstant, com que no es té cap certesa que arribi la transferència per la mateixa inaplicabilitat de la norma, el govern municipal ha optat per mantenir, com no pot ser d’altra manera, el principi de prudència i no comprometre tots aquests recursos com a despesa. D’aquí la diferència comptable tan alta entre ingressos i despeses previstes, xifrada en 2,54 milions.

Pel que fa als impostos municipals, no hi ha canvis en les ordenances fiscals, que es mantenen congelades un any més i, per tant, els tributs, taxes i preus públics es romanen inalterats.

Cal destacar que el concepte més important, l’Impost sobre béns immobles (IBI), com ja va passar l’any passat, no presenta cap variació del tipus impositiu de cara al 2019 i, per tant, no hi haurà canvis en el rebut dels contribuents.

Així mateix, cal recordar que aquest equip de govern continua apostant i fent feina per aconseguir el compromís ferm de les altres administracions pel que fa a nombroses inversions que no figuren en aquest pressupost municipal, com els casos de l’ascensor del parc Rochina i el desenvolupament de tot el seu entorn, tant del penya-segat com de la placeta pública annexa a l’antic edifici de la SEAT, l’Escola d’Adults als antics quarters de Santiago, els nous habitatges socials de l’IBAVI o les reformes de l’IES Joan Ramis i Ramis i l’antic hospital Verge del Toro, entre altres.

També cal fer menció als convenis de col·laboració amb el Govern Balear i el Consell Insular de Menorca, que permetran fer realitat la reforma de la Sala Augusta com a nova seu del Conservatori de Menorca, o la nova residència per a gent gran que s’ubicarà a l’antic quarter de Santiago. 

Finalment, també cal destacar el manteniment i ampliació dels diferents programes de col·laboració amb els projectes del SOIB, que s’han gestionat des de l’Ajuntament durant aquest mandat, i que han implicat una inversió de 3,7 milions d’euros, que respon al compromís de fer feina per a les persones. 

Previsió d’un volum de despesa de 36,87 milions d’euros

L’Ajuntament estableix una previsió de despesa de 36,87 milions d’euros, un 2,33% superior a la de l’any passat, marcant així un moderat creixement, mentre l’endeutament públic es manté en mínims històrics.

D’aquesta manera, els comptes de l’Ajuntament per a l’any 2019 tornen a destinar el principal volum de despesa a les partides de caràcter social i a les vinculades a les mesures de reactivació econòmica. 

Cal afegir que l’equip de govern té previst un seguit de projectes i actuacions en matèria d’inversions que no s’han pogut incloure en el present pressupost, a causa de les limitacions que fixa la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i que restaran a l’espera de les inversions financerament sostenibles que es puguin dur a terme dins el 2019 amb el romanent de tresoreria de què es pugui disposar. Recordem que durant els 2 anys anteriors es varen incorporar al pressupost prop de 4 milions d’euros més a inversions en aquest concepte que no s’havien pogut incloure en els pressupostos inicials.

Distribució de la despesa

Pel que fa a la distribució de la despesa segons òrgans, 10.434.393 € (28,30%) corresponen a recursos i sostenibilitat; 1.677.446 € (4,55%) a urbanisme, obra pública i mobilitat; 1.631.300 € (4,42%) a medi ambient; 2.361.624 € (6,41%) a gabinet d’alcaldia, serveis jurídics i administratius i recursos humans; 3.823.080 € (10,37%) a hisenda i economia; 3.954.925 € (10,73%) a Policia Local; 963.537 € (2,61%) a promoció econòmica; 9.065.638 € (24,59%) a servei a les persones i educació; i 2.958.433 € (8,02%) a cultura i esports.

D’aquest volum de despesa total i agrupant en 4 grans blocs d’actuació, podem resumir en: 14.706.676 € (39,89%) es destinaran a partides d’inversions, de despesa corrent, promoció econòmica i programes ocupacionals; 12.024.071 € (32,61%) a partides destinades a serveis a les persones, ajuts socials, educació, cultura i esports; 6.184.704 € (16,77%) a administració i atenció al ciutadà; i 3.954.925 € (10,73%) a seguretat ciutadana i mobilitat (Policia Local). 

Principals partides de caràcter econòmic

En total, les partides vinculades a la dinamització de l’economia local, tant d’inversions com de despesa corrent, pugen a 14,7 milions (39,89%). S’hi inclouen, entre altres, les inversions en infraestructures i equipaments, els programes ocupacionals i de formació i els ajuts per a la promoció econòmica. Algunes de les línies d’actuació més destacades són les següents:

• 7,7 milions d’euros destinats als principals contractes i serveis de la ciutat: manteniment i neteja de vies públiques, parcs i jardins, manteniment i neteja d’edificis públics, Brigada Municipal, recollida de fems, tractament de residus i deixalleries, aigua i sanejament, estudis relacionats amb el medi ambient, col·laboració amb el CIMe per la millora dels camins rurals i conveni de platges, entre altres.

• 1,16 milions d’euros on s’han agrupat totes les partides de consums energètics, per tal de poder realitzar un millor control, i adequar la informació al projecte EcoooLocal, que persegueix l’eficiència i l’estalvi en el consum energètic municipal.

• 1 milió d’euros d’inversió directa en reforma de carrers, urbanització i millores en vies públiques, voreres, parcs i mobiliari urbà.

• 750.000 euros d’inversió per a edificis i equipaments municipals. En aquesta partida, destaquen 500.000 euros destinats a l’adequació d’un nou espai per a la Brigada Municipal, davant la imminent demolició de l’espai que ocupa ara mateix al quarter de Santiago per tal de construir-hi la nova residència per a gent gran. També s’adequarà una nova ubicació per a les dependències de la Policia Local al quarter de Santiago, davant l’inici de les properes fases de les obres de l’Escola d’Adults.

• 550.000 euros destinats a inversions de caràcter directament mediambiental, projectes d’aigua i a inversions per a l’estalvi energètic, com són els projectes per dotar de plaques fotovoltaiques diverses escoletes municipals, que se sumarien a les instal·lades recentment al Poliesportiu Municipal, a la RGA i a l’escoleta Es Passerells.

• 360.000 euros destinats a programes de dinamització directa de mercats, comerç i turisme, i a inversions en comerç local. Inclou 100.000 euros per al suport i foment de la formació ocupacional (s’hi ha de sumar l’aportació del Govern Balear, encara no incorporada). Cal assenyalar la feina duta a terme fins ara pel que fa a polítiques en l’àmbit de l’atenció social, amb projectes de formació i d’inserció laboral concertats amb altres institucions públiques, a través dels programes del SOIB. En aquest sentit, durant aquest 2019 es desenvoluparan programes destinats a ajudar els joves qualificats a trobar la seva primera feina i a col·lectius especialment vulnerables, com les dones en risc d’exclusió social. S’ha de recordar que al llarg del present mandat, l’Ajuntament ja duu gestionats més de 3,7 milions d’euros en programes de reactivació del mercat laboral.

• 314.000 euros d’inversió en promoció turística i en millores en el Mercat des Peix, per al que s’espera també una aportació dels fons europeus FEDER.

• 185.000 euros destinats a programes d’ajuts a la rehabilitació d’habitatge antic i instal·lació de filtres verds en zones rurals on no hi ha xarxa de clavegueram.

Principals partides de caràcter social

Les partides de caràcter marcadament social, tant d’inversions com de despesa corrent, suposen un total de 12,02 milions d’euros, el 32,61% del pressupost, i inclouen les partides destinades a serveis a les persones, educació, cultura i esports. Algunes de les línies d’actuació més destacades són:

• 3,8 milions d’euros destinats a partides pressupostàries d’atenció social directa i atenció a través d’ajuts a tercers, inclosos els 287.000 € pressupostats per al manteniment dels edificis de la Residència Geriàtrica Assistida i els centres escolars. Cal destacar els 303.000 € pressupostats per atendre a les persones usuàries del servei d’atenció domiciliària, o els 323.000 € per ajudes d’emergència, o els prop d’1,3 milions d’euros destinats al conveni per a la gestió de les escoletes.

• 1,4 milions d’euros destinats a festes populars i patronals, al manteniment d’espais com Ca n’Oliver, Arxiu Municipal o Poliesportiu Municipal, així com a les subvencions a entitats culturals i esportives, etc. Cal destacar l’aportació de 367.000 euros a la Fundació del Teatre Principal de Maó.

• 236.000 euros d’inversió directa en equipaments i espais socials, culturals i esportius.

• 700.000 euros destinats a convenis de col·laboració amb el Govern Balear i el Consell Insular de Menorca per a les importants inversions projectades al nostre municipi. Concretament, es destinaran 500.000 euros a la rehabilitació i conversió de l’antiga Sala Augusta en la nova seu del Conservatori de Menorca i, per altra banda, es destinaran 200.000 euros a la construcció d’un aparcament municipal soterrat en el solar de la nova residència per a gent gran que es construirà a la part posterior de l’antic quarter de Santiago. Amb aquests convenis volem refermar el nostre compromís amb la recuperació d’edificis en desús, que no pel fet d’estar durant massa temps abandonats han perdut la seva vàlua i utilitat, ans al contrari, la seva rehabilitació serveix per recuperar la barriada en la qual es troben, i consoliden el model de ciutat viva, sostenible i justa que volem.

Altres partides destacades

La resta de partides, que suposen el 27,50% del pressupost municipal, destinen 3,95 milions (10,73%) a seguretat ciutadana (Policia Local) i mobilitat, i 6,18 milions (16,77%) a administració i atenció al ciutadà. Algunes partides amb una marcada particularitat són les següents:

• 1,69 milions d’euros destinats a amortitzacions i pagament d’interessos de préstecs i crèdits.

• 180.000 euros destinats a l’encomana de gestió a SILME (Servei d’Informàtica Local de Menorca), empresa pública encarregada de la gestió mancomunada dels serveis informàtics, de la qual formem part tots els ajuntaments de l’illa i el CIMe.

• 150.000 euros dotats al Fons de Contingència per a possibles despeses ineludibles i no previstes en aquest pressupost 2019.

Endeutament

Pel que fa a l’endeutament de l’Ajuntament, aquest es continua mantenint en nivells molt baixos. Durant aquest mandat, l’endeutament públic s’ha reduït a menys de la meitat, passant dels 11,4 milions d’euros de l’any 2015 als 5,3 milions de finals del 2018. Per a l’any vinent, es preveu un endeutament màxim d’uns 6,3 milions d’euros a finals del 2019, que representa un percentatge del 17,38% en relació als ingressos corrents, molt allunyat del límit màxim legal del 110%, tot i que l’escenari més probable és que baixi fins als 3,8 milions d’euros (10,48%) de deute amb entitats financeres, ja que molt probablement no serà necessari concertar el préstec per a inversions previst al pressupost 2019 perquè esperem finançar tota la inversió prevista mitjançant romanents de tresoreria del propi Ajuntament, i no serà necessari acudir al mercat financer.

Projecte pressupost 2019
0 comment / s
Insert a comment
El pressupost per al 2019 referma el compromís de l’Ajuntament de Maó amb la reactivació econòmica, l’atenció social i les inversions de ciutat
name  or Login
Email:
comment:
Enter code: Capcha
RULES OF PARTICIPATION
  • The opinions belong solely to the users and not PORTALDETUCIUDAD.com
  • PORTALDETUCIUDAD.com is not responsible for comments written here.
  • PORTALDETUCIUDAD.com reserves the right to remove any comments that is out of place.
  • It is not allowed to write comments outside the Spanish legislation, or write insults that violate the honor of the people.
  • You can also disable the introduction of posts to preserve the image and honor of individuals.
Portaldetuciudad SL, with cif B10448579 and postal address Calle Gredos 24 de Cáceres, telephone 927233244 and email info@portaldetuciudad.com, as responsible for the processing of the data collected in this form, deals with the information you provide us with the purpose of sending you related information with products and services by any means (postal, email or telephone) and invite you to events organized by the company. The legitimation is made through the consent of the interested party. The data provided will be kept as long as you do not request the cessation of the activity. The data will not be transferred to third parties except in cases where there is a legal obligation. You have the right to obtain confirmation of whether we are processing your personal data at Portaldetuciudad SL, therefore you have the right to access your personal data, correct inaccurate data or request its deletion when the data is no longer necessary for the purposes that were collected. More information in our privacy policy.
I accept the terms of use and Privacy Policy
today
cloudy intervals
maximum minimum 26ºC 19ºC
Fri
Clear skies
maximum minimum 27ºC 21ºC
Sat
cloudy
maximum minimum 27ºC 20ºC
Sun
cloudy intervals
maximum minimum 28ºC 21ºC
advertising Reservas Balearia.com
Cartelera - Cine
El Tiempo
El tráfico - DGT
empresas
RSS Noticias
collaborate:
PORTALDETUCIUDAD.com Network Portal
® All rights reserved - Guide to leisure, business, tourism and services in your city.
Optimized for minimum resolution of 1024px and IE 7.0 and Mozilla 3.0 or higher.